Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy.  Đảng ủy phường Nam Hồng đã hướng dẫn 13/13 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” diễn ra trong 5 ngày từ ngày 02/3 đến ngày 07/3/2024. Từ lịch đăng ký của chi bộ, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong đoàn công tác về tham dự, góp ý cho buổi sinh hoạt của các chi bộ góp phần tạo thêm không khí trang trọng, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

    Tại các buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tập trung thảo luận qua các chủ đề như: bối cảnh lịch sử trước khi thành lập Đảng và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); những nội dung cơ bản về giai đoạn Đảng lãnh đạo trong công cuộc đổi mới đất nước; những nội dung cơ bản để khẳng định Đảng là của dân, do dân và vì dân; những nội dung để chứng minh: sự nghiệp cách mạng của Đảng là sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân; sự kiện thành lập Đảng bộ Thị xã Hồng lĩnh, và nêu khái quát những thành quả hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Thị xã Hồng Lĩnh…………

         Trải qua 94 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Với những cống hiến to lớn đó, Đảng ta vô cùng xứng đáng với lời đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

         Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên tại các chi bộ nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng,cũng như thành tựu to lớn, nổi bật mà Đảng ta đã đạt được trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ đó làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và khơi dậy niềm tin son sắt, niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định với con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

    Gắn với việc sinh hoạt lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên phường Nam Hồng cũng nghiên cứu học tập, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh, đảng bộ phường Nam Hồng sau 32 năm xây dựng và phát triển. Để tiếp tục tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, từ đó nổ lực hết mình, ra sức cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị thị loại Ba, trở thành đô thị hạt nhân phía bắc của Tỉnh, xây dựng quê hương Nam Hồng ngày càng phát triển toàn diện, đạt chuẩn đô thị văn minh.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.047
  Online: 13