CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG NAM HỒNG

I. Ban thường vụ Đảng ủy: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Xuân Ngọc

Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy, CT HĐND phường   

0989385729

2

Bùi Văn Quảng

Phó bí thư thường trực Đảng ủy

0912405195

3

Thái Lương

Phó bí thư, CT UBND phường

0914291976

4

Võ Thị Liệu

PCT UBND phường

0918336174

5

Trần Thị Lệ Hằng

CT UBMTTQ phường

0947274016

II. Thường trực HĐND phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Xuân Ngọc

CT HĐND

0989385729

2

Hà Thị Thu Thủy

PCT HĐND

0943349676

III. UBND phường
1. Thành viên Ủy ban nhân dân:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Thái Lương

CT UBND

0914291976

2

Võ Thị Liệu

PCT UBND

0918336174

3

Nguyễn Duy Thuận

PCT UBND

0912906678

4

Nguyễn Tiến Duẩn

Trưởng công an phường

0912063848

5

Lê Hoàng Đạo

CHT BCH Quân sự phường

0941169567

2. Công chức chuyên môn:

TT

Họ và tên

Chức vụ    

Số điện thoại

1

Trần Thị Quyên

Công chức Văn phòng - Thống kê

0943257959

2

Thái Thị Hiền Lương

Công chức Văn phòng - Thống kê

0975453588

3

Nguyễn Thị Luyến

Công chức Văn hóa - Xã hội

0941135264

4

Nguyễn Thị Mai Anh

Công chức Văn hóa - Xã hội

0944996345

5

Trần Đại Nghĩa

Công chức Địa chính - Xây dựng

0972757678

6

Trần Thị Thu Huyền

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0705215351

7

Phạm Thị Hoa

Công chức Tài chính - kế toán

0946623994

8

Lê Hoàng Hùng    

Công chức Địa chính - Xây dựng

0945544456

9

Lê Hoàng Đạo

CHT ban chỉ huy QS phường

0941169567

IV. Ban thường trực UBMTTQ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thị Lệ Hằng

Chủ tịch

0947274016

2

Bùi Văn Quảng

Phó chủ tịch

0912405195

3

Trần Thị Minh

Phó chủ tịch

0963870879

4

Dương Thị Phương Thủy

Ủy viên

0917286636

5

Trần Trí Bảo    

Ủy viên

0987870712

V. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

1. Hội Cựu chiến binh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Trí Bảo

Chủ tịch

0987870712

2

Nguyễn Đức Quang

Phó chủ tịch

0393498660

2. Hội Nông dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Dương Thị Phương Thủy

Chủ tịch

0917286636

2

Nguyễn Đình Văn

Phó chủ tịch

0982847545

3. Hội LHPN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Thuận

Chủ tịch

0944286386

2

Nguyễn Thị Đức

Phó chủ tịch

0919295998

4. Đoàn Thanh niên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Xuân Sáng

Bí thư

0943205223

5. Công đoàn phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Văn Quảng

Chủ tịch

2

Hà Thị Thu Thủy

Phó chủ tịch

3

Trần Thị Quyên

Trưởng ban nữ công

VI. Người hoạt động không chuyên trách, hợp đồng

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Khánh Tường   

CHP BCH Quân sự

2

Trần Thị Quyên                

Cán bộ khuyến nông, thú y;

3

Trần Thị Minh

PCT UBMTTQ; 

4

Nguyễn Đức Quang

Chủ tịch Hội NCT, PCT Hội CCB;

5

Nguyễn Đình Văn

PCT Hội ND; 

6

Dương Thị Phương Thủy

PCT Hội LHPN, kiêm thủ quỹ cơ quan

7

Trần Thị Quỳnh Trang

Văn phòng đảng ủy, tuyên giáo, dân vận;

8

Trần Xuân Hương

Cán bộ truyền thanh, kiêm bảo vệ cơ quan

9

Bùi Thị Nhung

Văn thư, tạp vụ cơ quan

VII. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND.

1. Đ/c Hoàng Xuân Ngọc - BT Đảng ủy - CT HĐND phường

Sinh ngày 14/9/1980

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ LLCT: Cao cấp

2. Đ/c Bùi Văn Quảng - PBT TT Đảng ủy

Sinh ngày: 02/7/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

3. Đ/c Thái Lương - UVBTV, CT UBND phường

Sinh ngày: 04/12/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Thailuong04121977@gmail.com

4. Đ/c Hà Thị Thu Thủy - PCT HĐND phường

Sinh ngày: 03/9/1984

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

5. Đ/c Võ Thị Liệu - UVBTV, PCT UBND phường

Sinh ngày 08/2/1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

 

6. Đ/c Trần Thị Lệ Hằng – CT. UBMTTQ phường

Sinh ngày: 31/8/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN

I. Đồng chí Thái Lương, Chủ tịch UBND phường

1. Chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND theo quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 64, Điều 121 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Trực tiếp điều hành thu – chi ngân sách theo quy định của pháp luật, huy động nguồn thu theo chỉ tiêu UBND thị xã và HĐND phường giao. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai; trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án; công tác quy hoạch. Chỉ đạo xây dựng các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

4. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

5. Chịu trách nhiệm chung về công tác cải cách hành chính nhà nước; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý thông thường, công tác cải cách tài chính công; công tác tổ chức cán bộ; Chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

6. Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo; phòng chống tham nhũng lãng phí; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thi đua khen thưởng; Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác xóa đói, giảm nghèo. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

II. Đồng chí Võ Thị Liệu, Phó chủ tịch UBND phường

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương và các nhiệm vụ quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Giúp Chủ tịch UBND kiểm soát chi ngân sách trên lĩnh vực được phân công phụ trách; Quản lý các loại quỹ, các khoản đóng góp theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 2. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư pháp – hộ tịch.
 3. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh trang đô thị.
 4. Giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai trên địa bàn.
 5. Giúp Chủ tịch UBND chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 6. Thay mặt UBND ký xác nhận khối lượng hoàn thành các công trình xây dựng được phân công, công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

III. Đồng chí Nguyễn Duy Thuận, Phó chủ tịch UBND phường

          Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương và các nhiệm vụ quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị; trật tự xây dựng đô thị; đất nghĩa trang, xây dựng lăng, mộ.
 2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào văn nghệ TDTT quần chúng; Duy trì và phát triển dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh; việc thực hiện hương ước, quy ước, quy chế tổ dân phố, công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động kinh doanh văn hóa có điều kiện; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, dân số, gia đình, trẻ em. Việc cưới, việc tang và lễ hội; Công tác giáo dục.
 3. Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến chính sách đối với người có công; các chính sách bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
 4. Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn;
 5. Thay mặt UBND ký xác nhận khối lượng hoàn thành các công trình xây dựng được phân công.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.
Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 273.526
Online: 25