I. Đồng chí HOÀNG XUÂN NGỌC:
1. Họ và tên thường dùng:  HOÀNG XUÂN NGỌC
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG XUÂN NGỌC
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/9/1980.                        4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đức Thuận, Huyện Đức Thọ, Tĩnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tĩnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 183109702;
Ngày cấp: 11/11/2019.             Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh.                      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Lịch Sử
- Học vị:                                               - Học hàm:
- Lý luận chính trị: Cao cấp;                  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng
15. Nơi công tác: Đảng ủy, HĐND phường Nam Hồng
16. Ngày vào Đảng: 10/6/2007;           
- Ngày chính thức: 10/6/2008;               Số thẻ đảng viên: 07.080873
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường Nam Hồng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội:
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND phường Nam Hồng khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 4/2006 đến tháng 01/2013
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND phường Nam Hồng                                                                  
- Từ tháng 01/2013 đến tháng 4/2015
Phó chủ tịch UBND phường Nam Hồng
- Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2020.
 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 học Cao cấp chính trị tại học viện Chính trị khu vực I
- Từ Tháng 6/2020 đến nay
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng            

 

II. Đồng chí BÙI VĂN QUẢNG
1. Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN QUẢNG
2. Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN QUẢNG
Các bí danh/tên gọi khác:
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/07/1974.                                4. Giới tính:  Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh,
7. Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 35, đường Trịnh Khắc Lập, Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
9. Số CMND: 183011712.                Ngày cấp: 12/7/2011.               Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành luật kinh tế.
   - Học vị:                                                        Học hàm:     
   - Lý luận chính trị: Trung cấp.                                 - Ngoại ngữ:
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy.
15. Nơi công tác: Đảng ủy phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
16. Ngày vào Đảng: 02/9/2001.         
- Ngày chính thức: 02/9/2002;         Số thẻ đảng viên: 07.043944.
 - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường Nam Hồng
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch công đoàn.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng:
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội:
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đại biểu HĐND phường Nam Hồng nhiệm kỳ 2006-2011, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng  4/2001 đến tháng 12/2010
Ủy viên BCH Thị đoàn, bí thư đoàn phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.                                                          
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2013
 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Từ tháng 8/2013 đến tháng 5/2020
Phó chủ tịch Hội đồng nhân phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Từ tháng 6/2020 đến nay.
Phó bí thư Thường trực đảng ủy phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

III. Đồng chí TRẦN QUỐC CHẾ
1. Họ và tên thường dùng:                TRẦN QUỐC CHẾ
2. Họ và tên khai sinh:                      TRẦN QUỐC CHẾ
Các bí danh/tên gọi khác:           
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1975                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán:  xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố 8, Phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 Nơi ở hiện nay: Số nhà 29, đường Nguyễn Thiếp, Tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
9. Số CMND: 183033274;     Ngày cấp: 03/4/2011;                        Cơ quan cấp:  CA tỉnh Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo:  Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ:    Đại học, chuyên ngành luật kinh tế
- Học vị:                                                Học hàm:    
- Lý luận chính trị:  Trung cấp              - Ngoại ngữ:   tiếng Anh, trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14.Chức vụ trong cơ quan công tác: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
15. Nơi công tác: UBND phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 31/8/2001        
- Ngày chính thức: 31/8/2002;                 Số thẻ đảng viên: 07.043979
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí Đảng bộ phường Nam Hồng
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường Nam Hồng
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể:   
18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá:   
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 12/1999 đến tháng 6/2004
Ủy viên Ủy ban nhân dân Phường Nam Hồng phụ trách Tài chính - Kế toán. Từ  tháng 7/2004 đến tháng 5/2009: Học đại học tại Viện đại học mở Hà Nội                                          
- Từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2010
Công chức phụ trách tài chính - Kế toán Ủy ban nhân dân Phường Nam Hồng. Từ tháng 11/2009 đến tháng 9/2011: Học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Trần Phú.
- Từ tháng 7/2010 đến tháng 5/2020
 Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Nam Hồng. Từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2017: Học quản lý nhà nước tại trường Chính trị Trần Phú
- Từ tháng 6/2020 đến nay
 Phó thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng

 

IV. Đồng chí VÕ THỊ LIỆU
1. Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ LIỆU
2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ LIỆU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):       
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1982                                              4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 183221544.   
Ngày cấp: 21/3/2014.                            Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                              11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật
- Học vị:                                                 Học hàm:    
- Lý luận chính trị: Trung cấp               - Ngoại ngữ:
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBND phường Nam Hồng
15. Nơi công tác: UBND phường Nam Hồng
16. Ngày vào Đảng: 02/6/2004
- Ngày chính thức: 02/6/2005;                         Số thẻ đảng viên: 07.072911.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường, Hội LHPN
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND phường Nam Hồng Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 01/2006 đến tháng 4/2011
Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM phường Nam hồng
Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009 học Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh                                  
- Từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2015
Phó chủ tịch Hội LHPN phường Nam hồng
Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 04 năm 2016 học Đại học tại chức Trường Đại học Vinh
- Từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2020
Ủy viên BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ phường Nam Hồng 
- Từ tháng 6/2020 đến nay
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND phường Nam Hồng

 

V. Đồng chí TRẦN THỊ LỆ HẰNG
1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ LỆ HẰNG
2. Họ và tên khai sinh:  TRẦN THỊ LỆ HẰNG
Các bí danh/tên gọi khác:
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/8/1974                                           4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Xã Tân Dân, huyện Đức thọ, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nơi ở hiện nay: Số nhà 12, ngõ 77, đường Trần Phú, Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 183705769
Ngày cấp: 21/7/2015                             Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                                 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật
- Học vị:                                               Học hàm:
- Lý luận chính trị: Trung cấp               - Ngoại ngữ:
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBMTTQ
15. Nơi công tác: UBMTTQ phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
16. Ngày vào Đảng: 03/01/2005
- Ngày chính thức: 03/01/2006;                       Số thẻ đảng viên 07.072924
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):    
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường; Hội Khuyến học - Cựu giáo chức
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: UVBCH Công đoàn, trưởng ban nữ công; Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng, nhiệm kỳ 2004-2011; 2016-2021.
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
- Từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2006
Chuyên trách dân số/KHHGĐ phường Nam Hồng; Đại biểu HĐND phường Nam Hồng nhiệm kỳ 2004-2011                                         
-Từ tháng 4/2006 đến tháng 5/2011
Chuyên trách dân số/KHHGĐ; UV BTV Hội LHPN phường Nam Hồng; Đại biểu HĐND phường; Phó chủ nhiệm UBKT (5/2008 - 5/2011)
- Từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2016
 Chuyên trách dân số/KHHGĐ phường Nam Hồng; Hội thẩm ND, Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. Làm công tác Nội vụ (2011-2015)
- Từ tháng 5/2016 đến tháng  6/2019
Chuyên trách dân số/KHHGĐ; PCT. Hội LHPN phường Nam Hồng; Đại biểu HĐND phường; Hội thẩm ND, Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. UVBCH Công đoàn phường.
- Từ tháng 7/2019 đến tháng  02/6/2020
PCT. Hội LHPN; Chủ Tịch Hội Khuyến học - CGC phường Nam Hồng; Đại biểu HĐND phường; Hội thẩm ND Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. UVBCH Công đoàn phường.
- Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 14/6/2020
UV. BTV đảng ủy; Phó Chủ tịch Hội LHPN,Chủ Tịch Hội Khuyến học - CGC; Đại biểu HĐND phường; Hội thẩm ND, Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. UVBCH Công đoàn phường. 
- Từ ngày 15/06/2020 đến  nay
UVBTV đảng ủy; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Nam Hồng, Chủ Tịch Hội Khuyến học - CGC;  Đại biểu HĐND phường; Hội thẩm ND, Tòa án Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. UVBCH Công đoàn phường.

 

VI. Đồng chí: NGUYỄN DUY THUẬN
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN DUY THUẬN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY THUẬN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1975.                                 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lỉnh, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 183014143
Ngày cấp: 21/3/2014.                                  Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh.                                       11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành luật
- Học vị:                                                Học hàm:   
- Lý luận chính trị:                                - Ngoại ngữ:          
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Nam Hồng
15. Nơi công tác: UBND phường Nam Hồng
16. Ngày vào Đảng: 10/12/1997
- Ngày chính thức: 10/12/1998;                      Số thẻ đảng viên 07.013413
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH đảng bộ phường
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:       
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phường
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch công đoàn
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 bằng khen do chủ tịch UBND tỉnh tặng năm 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
 
-Từ tháng 02/1996 đến tháng 02/1998
Chiến sỹ, C14; E19; F968; QK4; tỉnh Quảng trị                                                     
 
- Từ tháng 3/2001 đến tháng 4/2005
Phó bí thư đoàn thanh niên CSHCM, thuộc Đoàn phường Nam Hồng
 
- Từ tháng 5/2005 đến tháng 9/2011
 Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Nam Hồng
 
- Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016   
 Phó chủ tịch UBND; Kiêm chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Nam Hồng
 
   - Từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2020
     Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Nam Hồng
 
   - Từ tháng 6/2020 đến nay
    Phó chủ tịch UBND phường Nam Hồng
 

 

VII. Đồng chí: HÀ THỊ THU THỦY
1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ THU THUỶ
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ THU THUỶ
Các bí danh/tên gọi khác :
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1984                                 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Quê quán: Xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số nhà 26, Đường Lê Duẫn, Tổ dân phố 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
9. Số CMND: 183372618;         
 Ngày cấp:  17/06/2017;                        Cơ quan cấp: Công an Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                                11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ:   Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế
- Học vị:                                               Học hàm:  
- Lý luận chính trị: Trung cấp                 - Ngoại ngữ:
13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng.
15. Nơi công tác:  HĐND phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
16. Ngày vào Đảng:  02/9/2006;                       
 - Ngày chính thức: 02/9/2007;                        Số  thẻ đảng viên: 07.079564
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Nam Hồng Khóa VII
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
17. Tình trạng sức khoẻ:   Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến từ năm 2010 - 2020; chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017; 2019
+ Giấy khen của chủ tịch UBND Thị xã;
+ Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh Việt Nam và Bộ Công An các năm 2011; 2012; 2014; 2015; 2017; 2019.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):   Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội:
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng Khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2016; Khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
 
   - Từ tháng 6/2004 đến tháng 8/2008
Uỷ viên Ban Thường vụ;  Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh                               
 
   - Từ tháng 9/2008 đến tháng 02/2010
Văn Thư Hành chính Trường THPT Bán Công Hồng Lam, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 
- Từ tháng 03/2010 đến tháng 08/2010
 Cán bộ Văn phòng UBND Phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 
- Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016   
 Phó chủ tịch UBND; Kiêm chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Nam Hồng
 
   - Từ tháng 09/2010 đến tháng 5/2020
     Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 
   - Từ tháng 6/2020 đến nay
    Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 

 

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 273.608
Online: 17