Chiều ngày 25/4, Đảng uỷ phường Nam Hồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, TT. HĐND; UBND; UBMTTQ; Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị xã hội phường; Toàn thể cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách; Ban Chấp hành các chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên trong các chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Hoàng Xuân Ngọc – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 “Học tập và làm, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”. Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng và hậu quả nguy hiểm của tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ luôn coi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng “vừa cấp bách, vừa lâu dài” trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đ/c Hoàng Xuân Ngọc – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề 2024

    Tiếp theo đó, đồng chí Bùi Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nghị quyết xác định quan điểm văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, mục tiêu, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại. Mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật và tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển.

Đồng chí Bùi Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

    Kết luận tại hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ phường, đồng chí Hoàng Xuân Ngọc, Bí thư Đảng uỷ quán triệt, phổ biến một số kế hoạch cũng như một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đồng thời yêu cầu các đảng viên đồng thuận, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tâp trung thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới nói chung và phát triển văn hóa và con người phường Nam Hồng nói riêng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.637
  Online: 10