ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM HỒNG

Số: 25 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Hồng, ngày 09 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023 trên địa bàn phường

 

          Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thị xã về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án) năm 2023. UBND phường Nam Hồng ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tổ chức triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã để thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả. Lựa chọn nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai Đề án. Gắn việc thực hiện Đề án với Đề án 2031 của UBND phường và các chương trình, kế hoạch khác để thực hiện.

          2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong những năm qua, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về sự cần thiết phải tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng thuộc Đề án.

          3. Các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, các tổ dân phố có liên quan chủ động, tích cực thực hiện công tác PBGDPL theo từng lĩnh vực chuyên môn sát với các đối tượng trong Đề án. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

            II. NỘI DUNG

1. Công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo

          1.1. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án.

          - Cơ quan chủ trì: Công an phường.

- Đơn vị phối hợp: Công chức tư pháp, Công chức văn hóa, công chức chính sách - xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp phường, các tổ dân phố.

          - Thời gian thực hiện: Tháng 3 và tháng 4 năm 2023.

1.2. Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án

- Các đơn vị, tổ dân phố căn cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Công an phường tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ dân phố.

+ Thời gian thực hiện: quý II/2023.

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi Đề án

2.1. Đối với những quy định chung về PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật PBGDPL và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an phường, Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2.2. Đối với những văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; hỗ trợ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Công an phường.

- Cơ quan phối hợp: Công chức tư pháp phường, Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

2.3. Đối với văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Công chức chính sách.

- Cơ quan phối hợp: Công chức tư pháp phường, Công an phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

3. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

Tiếp tục lựa chọn, áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin. Cấp phát tài liệu quy định về quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan trực tiếp đến đối tượng có tính trực quan cao như: Pa - nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, bảng tin nội bộ… và các chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình, trang mạng xã hội… Lồng ghép nội dung truyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt tập thể ở Tổ liên gia, TDP… để nội dung cần tuyên truyền, phổ biến được phủ rộng đến đầy đủ các đối tượng và quần chúng nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Công an phường, Công chức tư pháp phường, Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể; các tổ dân phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

4. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

Các, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan  nghiên cứu, áp dụng mô hình điểm về PBGDPL tại các đơn vị, tổ dân phố; kịp thời báo cáo về Công an phường (Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án) để tổ chức, học tập kinh nghiệm, nhân rộng, phổ biến những mô hình giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.

- Cơ quan thực hiện: Công an phường, Công chức tư pháp phường, Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể.

          - Thời gian thực hiện: cả năm.

          5. Biên soạn, in, cấp phát các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ, xây dựng các tin bài PBGDPL phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm vi Đề án

          5.1. Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi Đề án

          Trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL, văn bản pháp luật có liên quan đến đối tượng của Đề án, các đơn vị có liên quan tham gia biên soạn tài liệu PBGDPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để in, phát hành rộng rãi với số lượng phù hợp với yêu cầu thực tế.

          - Cơ quan chủ trì: Công an phường, Công chức tư pháp phường.

- Cơ quan phối hợp: Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể; các tổ dân phố.

          - Thời gian thực hiện: quý II/2023.

          5.2. Tổ chức biên soạn, in, phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật để phổ biến những quy định pháp luật thiết yếu đến các đối tượng của Đề án thuộc phạm vi quản lý, giáo dục.

          - Cơ quan chủ trì: Công an phường.

- Cơ quan phối hợp: Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể; các tổ dân phố.

          - Thời gian thực hiện: cả năm.

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dựng, biên soạn các tin, bài viết về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Đề án nói riêng và công tác PBGDPL, tổ chức thực hiện pháp luật nói chung để đăng tải, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường PBGDPL thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận văn hóa - Thông tin phường.

- Cơ quan phối hợp: Công an phường, Công chức tư pháp phường, Công chức chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể; các tổ dân phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

          7. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

          Các các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ dân phố tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL,… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, PBGDPL cho các đối tượng.

          - Thời gian thực hiện: cả năm.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, có liên quan triển khai thực hiên nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch này; các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nội dung trên; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường (qua Công an phường) trước ngày 25/10 để tổng hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ dân phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện: Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án.

Giao Công an phường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ và đột xuất, tổng hợp, báo cáo UBND phường; Công an thị xã theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Công an thị xã;

- Đảng ủy, HĐND phường;

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;

- Công an phường;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường;

- Các tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Võ Thị Liệu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.898
  Online: 43