Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND phường Nam Hồng tuyên truyền về một số nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm:

Cán bộ trực tại bộ phận giao dịch và trả kết quả phường

1. Chỉ đạo điều hành CCHC

1.1. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành; tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của phường; ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 đảm bảo quy định, chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

1.2. Phấn đấu có 02-04 sáng kiến (hoặc giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu quả, được Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm thị xã công nhận.

1.3. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC đảm bảo thực chất và đúng quy định.

2. Cải cách thể chế

2.1. Tối thiểu 90% văn bản QPPL của HĐND, UBND phường được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định.

2.2. Phấn đấu đảm bảo tối thiểu 90% văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh, của thị xã được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

3. Cải cách thủ tục hành chính

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đạt tỷ lệ tối thiểu 85% số hồ sơ tiếp nhận.

 • 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (toàn trình, một phần) và được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 70%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 90%. 

3.3. Tối thiểu 70% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

3.4. 100% Quyết định công bố danh mục và Quy trình nội bộ TTHC được công bố, công khai kịp thời theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3.5. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên.

3.6. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 97% trở lên.

 1. . Phấn đấu trong năm tổ chức ít nhất từ 01 đến 02 cuộc đối thoại/diễn đàn của lãnh đạo UBND với người dân, doanh nghiệp.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

4.1. Thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ, công chức; 

4.2. Đảm bảo đúng số lượng người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố theo quy định tại Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

5. Cải cách chế độ công vụ

5.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5.2. 100% cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do các cấp tổ chức; 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.

6. Cải cách tài chính công

Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước đạt 100%. 

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

7.1. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ ứng dụng, hiện đại hóa nền hành chính; Phối hợp triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với hệ thống hội nghị trực tuyến quốc gia.

7.2. 100% văn bản do UBND phường ban hành được ký số và đăng tải (trừ văn bản mật) và được điều hành tác nghiệp thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc thị xã.

7.3. 70% hồ sơ công việc tại phường được xác lập trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

7.4. Trên 70% hồ sơ phát sinh trực tuyến trên các dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo danh mục đã được cung cấp của phường.

7.5. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; Nâng cao nhận thức của  cán bộ, công chức và các bộ phận chuyên môn, xác định công tác duy trì, cải tiến hệ thống ISO trong hoạt động của UBND phường là nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính và đơn giản hóa TTHC.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.649
  Online: 9