UBND PHƯỜNG NAM HỒNG

BAN CHỈ ĐẠO 138

 
   

Số:    /BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

            Nam Hồng, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2023

 

 
   

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Đề án 2031 thị xã Hồng Lĩnh. UBND phường Nam Hồng báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2023 các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và tái hào nhập cộng đồng” (gọi tắt là đề án 2031); Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 16/11/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện đề án 2031. Công an phường tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch số 24 ngày 15/02/2023 kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hoà ngập cộng đồng năm 2023 và kế hoạch số 25 ngày 09/03/2023 kế hoạch thực hiện đề án 2031.

- Hằng năm công an phường ban hành chương trình công tác Công an trong đó có nội dung chỉ đạo công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, phân công, giao trách nhiệm cho từng lực lượng liên quan quản lý, giáo dục, giúp đở các đối tượng.

- Hội CCB phường ban hành chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội số 12 ngày 10/02/2023 về việc thực hiện nghị định 49 và đề án 2031.

- Từ đầu năm 2023 Ban chỉ đạo 138 đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tổ chức chính trị, xã hội đưa công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là một trong công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện là một trong các nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an phường để kịp thời giáo dục, giúp đỡ các đối tượng thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương để các đối tượng này nhanh chóng hòa nhập, trở thành người có ích cho xã hội và thường xuyên có báo cáo kết quả lên ban chỉ đạo của phường.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Để làm tốt và có kết quả cao nhằm giáo dục, giúp đỡ các đối tượng này trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội không bỏ mặc, tránh tự ty cho các đối tượng này thì Ban chỉ đạo đã chỉ đạo công chức tư pháp phường, các Chi bộ, các tổ dân phố, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Công an phường, Hội CCB, Hội nông dân, Đoàn thanh niên công sản Hồ chí Minh phường trên cơ sở nội dung của đề án đã làm thành bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, facebook của phường và các tổ dân phố đã phát 08 lượt nội dung tập trung để tuyên truyền Luật Đặc xá năm 2018; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó Lực lượng Công an phường phối hợp với các thành viên hội CCB, Hội nông dân, Đoàn thanh niên công sản Hồ chí Minh phường ở các tổ dân phố thường xuyên gặp gỡ các đối tượng, các gia đình đối tượng để tuyên truyền các nội dung của đề án, Qua đó đã cảm hóa, động viên và tuyên truyền giải thích cho các đối tượng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, sinh sống tốt tại địa phương từng bước ổn định cuộc sống.

3. Công tác thi hành án hình sự tại Phường

a. Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối tượng

     - Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cơ quan THAHS Công an Hồng Lĩnh đã triệu tập đối tượng và phối hợp vởi ủy ban nhân dân phường, Công an phường tiến hành làm việc với đối tượng yêu cầu đối tượng viết cam kết chấp hành án, viết tự khai lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án; đồng thời CQTHAHS đăng ký hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết sau đó bàn giao cho UBND Phường quản lý, giám sát, giáo dục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, sau khi tiếp nhận các đối tượng từ cơ quan THAHS Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an phường đã phân công cán bộ giám sát, quản lý, giáo dục, bên cạnh đó thực hiện đề án 2031 tại địa phương Công an phường đã phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ phường phân công phụ trách quản lý, giáo dục tượng.

+ Số chấp hành xong: 03 đối tượng.

+ Số được hoãn đi chấp hành án: 0 đối tượng

+ Số đối tượng đưa vào diện quản lý: 04 đối tượng

+ Số hiện đang quản lý đến thời điểm hiện tại: 10 trường hợp

 b. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án

- Các đối tượng trọng diện quản lý của đề án 2031, thường ngày, hàng tháng đã được Công an phường, các tổ chức chính trị, xã hội trên cơ sở được phân công con người cụ thể đã thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng, giám sát, giáo dục, động viên người thi hành án; Ngoài ra định kỳ và đột xuất theo chức năng Công an phường đã chủ động tiến hành kiểm danh, kiểm diện những người thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh, xử lý.

    - Tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện các nghĩa vụ của người chấp hành án tại địa phương: Trong năm 2023 các đối tượng thi hành án trên địa bàn phường cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật và các nghĩa vụ của người chấp hành án.

- Công tác gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng chấp hành án hình sự tại Phường: Định kỳ hàng tháng, Quý (từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng), các đồng chí CSKV Công an phường được phân công quản lý, giám sát người thi hành án, triệu tập đến trụ sở Công an phường để kiểm danh, kiểm diện đồng thời viết bản tự nhận xét quá trình thi hành án trong tháng. Ngoài ra, Công an phường phối hợp với Cơ quan thi hành án Công an thị xã Hồng Lĩnh thường xuyên tiến hành kiểm danh, kiểm diện đột xuất các trường hợp thi hành án trên địa bàn.

- Công tác phối hợp gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án làm việc, học tập, chữa bệnh trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án: Thường xuyên thăm gặp, tiếp xúc để tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của những người trong diện quản lý của Đề án, từ đó định hướng hành động, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội. Hàng tháng UBND phường tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại đối tượng theo 4 mức (Tốt, khá, trung bình, yếu theo Hướng dẫn số 01/HD-C11-P9, ngày 07/01/2020 của Cơ quan quản lý THAHS - Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019). Trong quá trình quản lý, giáo dục nếu người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án thì UBND phường báo cáo ngay cho cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã để xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác đề nghị rút ngắn thời gian thử thách; miễn giảm thời hạn chấp hành án cho các đối tượng đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện: Quá trình quản lý, giám sát giáo dục đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thì Công an phường đã tham mưu kịp thời cho ủy ban nhân dân ghi nhận sự tiến bộ của các đối tượng thi hành án cụ thể khi có các đợt xem xét giảm thời gian thử thách theo quy định pháp luật Công an phường đã cùng các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức họp đề xuất cơ quan thi hành án Công an thị xã Hồng Lĩnh xem xét giảm thời gian thử thách cho các đối tượng khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân phường đã đề nghị Cơ quan Thi hành án Công an thị xã Hồng Lĩnh xem xét giảm thời gian thử thách cho 03 đối tượng.

c. Công tác cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt; đưa người bị kết án phạt tù đang ở ngoài xã hội đi chấp hành án

- Công tác bàn giao hồ sơ thi hành án của UBND phường cho cơ quan THAHS Công an thị xã Hồng Lĩnh khi người chấp hành án hết thời hạn, phạm tội mới: Khi các đối tượng đã chấp hành xong thời gian thử thách, Ủy ban nhân dân phường đã kịp thời bàn giao hồ sơ chấp hành án hình sự tại cộng đồng cho Cơ quan THAHS Công an thị xã Hồng Lĩnh, năm 2023 Ủy ban nhân dân phường đã bàn giao cho Cơ quan THAHS Công an thị xã Hồng Lĩnh 03 hồ sơ và Cơ quan THAHS Công an thị xã Hồng Lĩnh đã cấp cho 03 đối tượng giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách .

- Công tác phối hợp đưa người hết thời hạn tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đi chấp hành án: Không có đối tượng hoãn chấp hành án đi chấp hành án.

Số áp giải đi chấp hành án; số hết thời hạn nhưng chưa áp giải : 0 đối tượng

4. Công tác tái hoà nhập cộng đồng

- Tổng số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2023: 06 đối tượng.

- Tổng số người chấp hành xong của đề án tái hòa nhập cộng đồng trong năm 2023là 05 đối tượng. Trong đó : xoá án tích 02 đối tượng; số người vi phạm pháp luật: 02; số người chết: 01

- Số đối tượng đang trong diện quản lý, giáo dục hiện tại là: 14 đối tượng.

- Kết quả Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án xong án phạt tù hoà nhập cộng đồng:

+ Số người được làm thủ tục cấp, đổi CCCD, làm hộ khẩu : 05 đối tượng

+ Số người có việc làm:  08

+ Số người chưa có việc làm: 03

+ Số người không chịu làm việc: 03

+ Số tái phạm, vi phạm pháp luật: 03 đối tượng

+ Các mô hình tiêu biểu trong công tác tái hoà nhập cộng đồng: 0

- Những khó khăn, vướng mắc:

Trong công tác quản lý, giúp đỡ có lúc có khi còn thiếu tính thường xuyên, người được phân công còn ngại trong tiếp cận, chưa thực sự sâu sát, cấp hội chưa thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, nên còn tạo ra khoảng cách giữa người được giúp đỡ và người được phân công giúp đỡ và các đoàn thể có lúc thiếu chặt chẽ, các đối tượng có lúc còn mặc cảm tự ti với bản thân và gia đình, xã hội. Người tái hoà nhập cộng đồng thiếu vốn trong làm ăn có nguyện vọng vay vốn làm ăn tuy nhiên việc vay, mượn ở cơ quan ngân hàng còn chưa được đáp ứng.

Thực hiện đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương” ban chỉ đạo 138 của phường thường xuyên chỉ đạo các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội rà soát đưa vào, đưa ra các đối tượng quản lý của đề án theo đúng quy định. năm 2023 đã đưa vào diện quản lý của đề án 10 đối tượng, đưa ra 08 đối tượng, trong đó: Chấp hành án hình sự tại cộng đồng, đưa vào: 04 đối tượng, đưa ra 03 đối tượng; Tái hòa nhập cộng đồng, đưa vào: 06 đối tượng, đưa ra: 05 đối tượng.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2023 tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Ban chỉ đạo 2031 thị xã  theo dõi, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo 2031;

- Đội THA, CATX;

- CAP;

- Lưu VT.

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

Trần Quốc Chế


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.064
  Online: 13