ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 24 /KH-UBND

               Nam Hồng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023

 

 Căn cứ Kế hoạch của UBND thị xã về triển khai công tác tuyên truyền năm 2023, UBND phường xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, đặc biệt là những người thuộc diện quản lý theo Đề án 2031 về chấp hành pháp luật thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trong cộng đồng;

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; trọng tâm là Luật thi hành án hình sự tại cộng đồng và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Tiếp tục nâng cao vai trò của cán bộ công chức, viên chức và lực lượng làm công tác vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Làm tốt công tác phòng ngừa, không để các đối tượng thuộc diện quản lý theo Đề án 2031 vi phạm pháp luật, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Công an phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ dân phố tích cực tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung tuyên truyền các quy định mới, chế tài xử lý trong lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

2. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh phường, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu.

3. Chuẩn bị các tài liệu, in ấn pa nô, tờ rơi nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng để cấp phát cho các tổ dân phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an phường

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Chuẩn bị lực lượng, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

 1. Bộ phận văn hóa, truyền thanh phường

Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, in sao băng đĩa, pa nô áp phích tuyên truyền đến tận người dân Luật thi hành án hình sự tại cộng đồng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức; tăng thời lượng đưa tin, phát sóng chuyên mục; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc đăng bài, phát sóng các hoạt động về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng diễn ra trên địa bàn.

 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể phường

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đã ký kết, từng bước đổi mới hình thức tuyên truyền vận động. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 2031 phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. 

Giao Công an phường (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 2031 phường) phối hợp Công chức tài chính - kế toán phường dự toán kinh phí để thực hiện các hoạt động tuyên truyền; định kỳ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

UBND thị xã (để b/c);

- Công an thị xã (để b/c)

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND; (để b/c)

- Chủ tịch, PCT.UBND phường; 

- UBMTTQ, các đoàn thể; (Để thực hiện)

- Các cơ quan đơn vị; (Để thực hiện)

- Các Tổ dân phố; (Để thực hiện)

hiện)

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Võ Thị Liệu

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.052
  Online: 11