QUỐC HỘI KHÓA XIV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(kèm theo Công văn số 68/ĐĐBQH ngày 09/4/2021)

 

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 12 ngày từ ngày 24/3/2021 đến ngày 08/4/2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TẠI KỲ HỌP

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá các Báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Quốc hội thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu cao độ, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch nước đã khẳng định được vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và các biểu hiện vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời nhiều cuộc tranh chấp, khiếu kiện, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kiểm toán nhà nước ngày càng khẳng định vai trò tích cực trong việc góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, phục vụ tích cực cho hoạt động giám sát của Quốc hội, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời Quốc hội cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực để các cơ quan nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, Quốc hội cũng nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã đồng lòng chung sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ khi thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021; đồng thời tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia để đảm bảo đồng bộ với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thắng lợi công tác tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy. Đây là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XIV.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, Quốc hội đã xem xét, quyết định đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội từ nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Quốc hội thống nhất đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

1.1. Quốc hội khóa XIV đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới mạnh mẽ, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, chú trọng việc nâng cao chất lượng của các đạo luật được thông qua, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Quốc hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống và không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công 5 năm và hằng năm, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia… Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu và dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành công chung trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Quốc hội luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân; lắng nghe Nhân dân, phục vụ Nhân dân; luôn coi trọng, đẩy mạnh, đổi mới cách thức để tăng cường mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu Quốc hội; chú trọng việc nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và Nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình và hoàn thành trọng trách mà Nhân dân ủy thác.

Các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, bảo đảm chất lượng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong hoạt động của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan chuyên môn của Quốc hội, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, chú trọng đổi mới phương thức làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, kiến nghị, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung theo quy định. Các Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả hoạt động của Quốc hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội với địa phương. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia và thực sự trở thành trung tâm hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

1.2. Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của Chủ tịch nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Chủ tịch nước đã trình Quốc hội phê chuẩn nhiều điều ước quốc tế quan trọng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

1.3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Chính phủ đã ưu tiên triển khai các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ đã điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

1.4. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tính chuyên nghiệp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là án kinh tế, tham nhũng… góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động tố tụng ngày càng công khai, minh bạch. Việc xét xử được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc tư pháp dân chủ, tiến bộ, như: nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích của đương sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đạt kết quả tốt, tỷ lệ án oan trong giai đoạn điều tra truy tố giảm mạnh, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh qua các năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

1.5. Kiểm toán nhà nước từng bước khẳng định vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng thời, có nhiều đổi mới, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động kiểm toán; cơ bản hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản chưa phù hợp; cung cấp nhiều thông tin quan trọng, tin cậy cho Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan điều tra... góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, Quốc hội đã phân tích, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, trong đó, đề nghị các cơ quan chú trọng một số nội dung làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

2. Về công tác nhân sự

Để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

3. Về công tác xây dựng pháp luật và một số nội dung khác

3.1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao (94,58%). Luật được sửa đổi nhằm tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Luật gồm 08 Chương và 55 Điều, trong đó đã bỏ Chương VII (Khen thưởng và xử lý vi phạm) của Luật hiện hành, bổ sung 01 Chương mới về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Chương IV) với một số điểm mới như sau: (1) Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống ma túy. (2) Quy định rõ các trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy. Nhà nước bảo đảm kinh phí xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và kinh phí xác định tình trạng nghiện. (3) Xác định rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan này. (4) Bổ sung quy định nhằm quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và các quy định nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp cai nghiện ma túy.

3.2. Về Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm hài hòa với việc bố trí số lượng và chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, quy định từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội được bố trí tối đa là 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. So với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm tối đa là 09 đại biểu nhưng so với nhiệm kỳ 2016-2021 thì chỉ tăng thêm 01 đại biểu.

3.3. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

- Thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và tổng hợp được 1.907 kiến nghị của cử tri (KNCT), trong đó có nhiều KNCT đã được các Bộ, ngành trả lời rõ ràng, đầy đủ tại nhiều kỳ họp Quốc hội. Công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được các bộ, ngành quan tâm giải quyết, trong đó, đã tập trung chỉ đạo, tích cực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Chính phủ, các Bộ, ngành đã nghiên cứu, xem xét, giải quyết 136 kiến nghị, chiếm 7,7% tổng số KNCT; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 29 văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều văn bản ngay sau khi ban hành đã kịp thời hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân. Tiếp thu KNCT, Chính phủ, các Bộ, ngành cũng đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận xã hội được cử tri và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

- Từ sau kỳ họp thứ 10 đến nay, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Cử tri đánh giá cao những đổi mới, cải tiến trong hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của Chính phủ đã góp phần quan trọng vào ổn định nền kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và sự chuyển biến tích cực trong công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp. Đồng thời, kiến nghị nhiều chính sách, giải pháp về phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp thứ 11, các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của Đoàn tổ chức. Tại 06 buổi thảo luận ở Hội trường, 01 buổi thảo luận ở Tổ và 14 buổi thảo luận tại Đoàn đã có 35 lượt ý kiến của các vị ĐBQH trong Đoàn phát biểu, tích cực đóng góp nhiều ý kiến về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Thảo luận, xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật; tham gia ý kiến góp ý dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và nghị quyết, các nội dung đều được được chủ toạ kỳ họp đánh giá cao.

1. Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021: có 01 đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đã tham luận thẳng thắn đánh giá các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền...củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan.

2. Về công tác nhân sự: Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Đoàn, tại 11 buổi thảo luận Đoàn các vị đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về việc xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Tham gia bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 03 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 05 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 03 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 03 Phó Chủ tịch, 07 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

3. Về công tác lập pháp và ban hành nghị quyết: Lãnh đạo Đoàn đã phân công cho các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sủa đổi). Ý kiến góp ý mang tính xây dựng cao, chuyên sâu được tổng hợp bằng văn và kịp thời gửi tới cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu tiếp thu và được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao.

4. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Thông qua 219 cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổng hợp được trên 431 ý kiến, kiến nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng; trên 137 ý kiến, kiến nghị đề xuất tỉnh trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay các ý kiến cơ bản đã được các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét giải quyết, trả lời cử tri. Sau khi có ý kiến trả lời của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh, Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng chuyển tải đầy đủ nội dung trả lời đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cử tri đã kiến nghị đồng thời đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng để thông tin kịp thời cho cử tri tỉnh nhà.

5. Các hoạt động của đoàn bên lề kỳ họp: Ngoài chương trình của kỳ họp, đồng chí Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn và các đại biểu trong Đoàn đã tranh thủ thời gian ngày nghỉ chủ nhật và sau giờ làm việc bố trí một số cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu lập pháp,… Đoàn tham gia gặp gỡ, toạ đàm, giao lưu tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội cũng như tổng kết công tác nhiệm kỳ của các ủy ban: Pháp luật, Kinh tế, Đối ngoại, Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và làm việc với một số Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố gồm: Bà rịa - Vũng Tàu, An Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh ...

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại kỳ họp, xin được trân trọng báo cáo cử tri./.

 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ TĨNH

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.993
  Online: 19