Kính thưa quý vị đại biểu!

    Kính thưa toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Nam Hồng!

    Hôm nay BCH Đảng bộ phường Nam Hồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua báo cáo sơ kết và biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc, chúng ta thấy rằng 5 năm qua cán bộ và nhân dân phường Nam Hồng đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nhiều đ/c cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã có những cách làm thiết thực, sáng tạo, thể hiện tấm lòng khát khao được học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần phục vụ tốt sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

    Tuy nhiên việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả thực hiện chưa đạt được như yêu cầu đề ra, vì vậy trong thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa Chỉ thị sô 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

    Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường đoàn kết thi đua, nổ lực phấn đấu xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2022. Thay mặt BCH Đảng bộ tôi thiết tha kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Nam Hồng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

    I. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

    1.1.Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Nam Hồng  ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác thường xuyên của Đảng bộ, chi bộ, của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, của từng cơ quan,đơn vị, từng tổ dân phố, trước hết là của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          1.2.  Đảng bộ, các chi bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng về xây dựng Đảng. Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần kiệm, liêm, chinh, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân. Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đạo của người và được thể hiện vô cùng tự nhiên, sinh động, đạo đức, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động ứng xử hàng ngày. Đó là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân;  phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

          II. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Nam Hồng, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người đứng đầu, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    2.1.  Ra sức thi đua học tập ở người về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, người coi “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “ Cán bộ là các dây chuyền của bộ máy” Người kết luận rằng “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Muốn học tập tốt ở người về phong cách tác phong  công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trước hết đề nghị mỗi một cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của tổ chức, cơ quan, tổ dân phố phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị phải xuất phát từ ý kiến của tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của nhân dân. Người đứng đầu phải là những người cầm lái có bản lĩnh, có khả năng tập hợp được ý kiến của tập thể và của quần chúng nhân dân. Mỗi một cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, nghiên cứu lý luận vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Mỗi một cán bộ, đảng viên phải biết làm việc có khoa học, trước khi quyết định một vấn đề phải có sự nghiên cứu, phân  tích một cách toàn diện, tranh thủ ý kiến của tập thể và của quần chúng nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ phải đặt lợi ích chung, lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết.

    Cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân noi theo. Xác định nêu gương là một trong những phuong thức lãnh đạo của Đảng. Trước hết cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương đơn vị. Trong giai đoạn hiện nay đề nghị cán bộ đảng viên cần nêu gương trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về thuế, phí, về quản lý tài nguyên, môi trường, về quản lý đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố ra sức thi đua nêu gương trên các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý ngân sách, ngân quỹ, nêu gương trong thực hành tiết kiệm, trong chấp hành kỹ cương kỷ luật, trong giải quyết thủ tục hành chính,…. Đối với những đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải ra sức học tập ở Bác phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách khéo dùng người, trọng dụng người tài; làm việc khoa học, sáng tạo, phát huy tích cực vai trò của người cán bộ, đảng viên.    

    2.2.  Ra sức học tập ở người ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân.

    + Muốn thực sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân, cán bộ đảng viên phải biết nhân dân đang cần gì, đang muốn gì và đang nghĩ gì, trên cơ sở đó để có kế hoạch đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Muốn làm được việc này mỗi cán bộ, công chức phải thường xuyên gần gũi, sâu sát với nhân dân và đề nghị các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên tham gia sinh hoạt với nhân dân tại các tổ liên gia, các cụm dân cư; các chi bộ nhà trường phải tăng cường tiếp xúc, đối thoại với phụ huynh; Chi bộ Công an phải tăng cường vai trò trách nhiệm của cảnh sát khu vực. Các đoàn thể chính trị xã hội phải đổi mới phương thức trong sinh hoạt chi hội, chi đoàn, sâu sát với đoàn viên, hội viên. Đảm bảo tỷ lệ sinh hoạt đạt 90% trở lên số đoàn viên, hội viên được tập hợp. Đối với các tổ dân phố tỷ lệ người dân tham gia họp tổ phải đảm bảo 50% trở lên đại biểu đại diện hộ dân tham gia sinh hoạt.

    + Chăm lo đời sống của nhân dân bằng cách vận động nhân dân thi đua lao sản xuất, động viên nhân dân tiếp tục phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng các sản phẩm 0C0P ( mỗi xã một sản phẩm), xây dựng thương hiệu hàng hóa. Vận động nhân dân chăm bón lúa Xuân và chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè thu năm 2021. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, tiếp tục phát triển đàn vật nuôi.

    + Chăm lo đời sống cho nhân dân bằng cách thực hiện tốt công tác xã hội hóa huy động mọi nguồn lực từ xã hội. Vận động nhân dân tiếp tục đóng góp sức người, sức của, hiến đất, hiến tài sản để chỉnh trang đô thị, phong trào rải thảm nhựa trên đường bê tông, phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, ngõ phố văn minh, xây dựng ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là thi đua xây dựng các tiêu chí phường đô thị văn minh để đến năm 2022 phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh.

    + Chăm lo đời sống  nhân dân thông qua việc thực hiện các chính sách xã hội, kêu gọi vận động các doanh nghiệp các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đóng góp, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc bảo vệ trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

    + Chăm lo đời sống nhân dân thông qua việc thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và làm tốt công tác y tế - giáo dục. Trước mắt tổ chức tốt các giải thi đấu trong chương trình đại hội và tổ chức tốt lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VII. Mỗi cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố phải chăm lo thực hiện tốt phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng nâng cao sức khỏe cho nhân dân, chăm lo việc học tập cho con em, việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

    +  Chăm lo đời sống  nhân dân bằng cách đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc và HĐND các cấp và các ngày lễ, sự kiện trong đại của quê hương, đất nước. Đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, cán bộ, chiến sỹ công an phường phải thi đua học tập tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

    - Phát động trong đội ngũ cán bộ công chức ra sức thi đua xây dựng chính quyền nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ. Chuyển biến mạnh mẽ vai trò của chính quyền từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt nội dung Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 20 của UBND Tĩnh Hà Tĩnh về văn hóa công vụ. Thực hiện tốt phương châm 4 xin, 4 luôn, đó là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Cán bộ, công chức, viên chức: phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức. Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

    2.3.  Kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập ở Bác về tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính.

    + Mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cần cù trong lao động, sản xuất, nhằm tạo ra hiệu quả cao trong công tác, phải xem mức độ hoàn thành nhiệm vụ là thước đo để đánh giá cán bộ, đảng viên.

    + Ra sức thực hành tiết kiệm, trong điều kiện tình hình kinh tế, ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn mỗi một cán bộ, công chức phải biết tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, công quỹ. Thực hiện chi tiêu có kế hoạch, theo kế hoạch.

    + Mỗi một cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình bản chất liêm khiết, trong sạch, không tham lam, “Không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng”, “không tham ô và luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân”. Kiên quyết không để tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt xẩy ra trong cơ quan, đơn vị.

    + Mỗi một cán bộ, đảng viên phải sống thẳng thắn, đứng đắn, thi đua thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phê và tự phê bình, khi thấy mình có khuyết điểm thì phải nghiêm túc tự phê bình, khi thấy đồng chí, đồng nghiệp có khuyết điểm thì phải nghiêm túc góp ý. Là cán bộ đảng viên thì không tự cao, tự đại luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, phải biết yêu quý, kính trọng, giúp đỡ mọi người; không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà.

    Kính thưa quý vị đại biểu!

    Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Nam Hồng ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

    Tôi đề nghị mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị phải đăng ký ít nhất 02 gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2021.

    Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Xin trân trọng cảm ơn !


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.986
  Online: 15