LỊCH CÔNG TÁC

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG NAM HỒNG

Từ ngày: 12/11/2020 đến ngày: 18/11/2020
Thứ 5 Ngày 12/11/2020
UBND Phường Nam Hồng
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm